Regulamin i polityka prywatności

Przes skorzystaniem z naszych usług zapoznaj się z regulaminem strony i polityką prywatności.

Regulamin Regulamin ważny od 15.01.2019 r. Właścicielem i wydawcą Serwisu jest GieldaAut.com LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii. POJĘCIA WYKORZYSTYWANE W REGULAMINIE Serwis – serwis internetowy listaaut.pl - właściciel Serwisu. Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie Ogłoszenie - oferta sprzedaży przedmiotu, usługi. II. ZASADY OGÓLNE 1. www.listaaut.pl jest serwisem ogłoszeniowym, 2. Oferowane są następujące usługi: zamieszczanie ogłoszeń przez osoby prywatne, zamieszczanie ogłoszeń przez przedsiębiorców, autokomisy,  publikowanie reklam zgodnie z zasadami reklamy, 3. Wszystkie ogłoszenia prezentowane w Serwisie podlegają zasadom określonym w niniejszym regulaminie. 4. Lista Autnie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. 5. ListaAut nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje przez nich zawarte. 6. Do zamieszczenia ogłoszenia służy formularz dostępny w Serwisie. Pola formularza należy wypełniać według wskazówek i zasad określonych w formularzu, 7. Ogłoszenie zamieszczane przez formularz pojawia się w Serwisie najpóźniej w ciągu godziny od momentu aktywowania i opłacenia. 8. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili usunąć ogłoszenie korzystając z odpowiednich opcji Serwisu. 9. Dla zamieszczonych ogłoszeń można zamówić opcje dodatkowe, pozwalające lepiej zaprezentować i wyróżnić ogłoszenie w Serwisie. 10. Zabrania się osobom trzecim kopiowania ogłoszeń oraz zdjęć, ilustracji i znaków graficznych zawartych w ogłoszeniach. Zdjęcia stanowią własność ogłoszeniodawcy. 11. ListaAut zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń:  niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności dotyczących przedmiotów, których wprowadzenie do obrotu jest prawnie zabronione lub ograniczone stosownymi przepisami, naruszających prawa autorskie, a także godzących w dobra osobiste osób trzecich, uwłaczających godności, obrażających uczucia religijne i tym podobne.  niespełniających zasad określonych niniejszym regulaminem. 12. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodów wymienionych w punkcie 11. Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów ogłoszenia. 13. Opłata za ogłoszenie nie zostanie zwrócona, gdy Ogłoszeniodawca sam usunie ogłoszenie przed terminem jego wygaśnięcia, bez względu na powód. 14. Ceny wszystkich ogłoszeń i opcji dodatkowych zawiera cennik zamieszczony na stronie Serwisu. 15. Ceny oferowanych usług mogą ulec zmianie i obowiązują od momentu opublikowania nowego cennika na stronach Serwisu. Transakcje opłacone przed wprowadzeniem nowego cennika są realizowane do końca wg cennika obowiązującego w dniu zlecenia usługi. 16. ListaAut zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklamy kontekstowej na kartach ogłoszeń prezentowanych w Serwisie. III. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ 1. Ogłoszenie musi być zamieszczone we właściwym dziale Serwisu. Oznacza to, że np. ogłoszenia dotyczącego sprzedaży samochodu nie można zamieścić w dziale Akcesoria samochodowe. 2. Zamieszczając ogłoszenie należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola formularza. W zależności od działu pola te mogą się różnić. 3. Do każdego z zamieszczonych ogłoszeń Ogłoszeniodawca może dołączyć bezpłatnie do 12 zdjęć obrazujących ofertę. 4. Cena podana w ogłoszeniu musi być ceną realną/prawdopodobną, pozwalającą na wybór oferty wg zadanych kryteriów cenowych przez osoby zainteresowane kupnem. 5. Jedno ogłoszenie może być ofertą sprzedaży, kupna lub zamiany tylko jednego przedmiotu, kompletu przedmiotów lub usługi. Oznacza, że jest niedozwolone jest oferowanie więcej niż jednego konkretnego pojazdu, części, przedmiotu, palety usług itp. w pojedynczej ofercie. IV. PŁATNOŚCI 1. Płatności w Serwisie można wykonywać za pomocą: płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. V. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie listaaut.pl nie wymaga rejestracji. 2. Rejestracja jest bezpłatna. 3. Rejestracja może odbyć się automatycznie podczas zamieszczania ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie. 4. Rejestracja oznacza zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a ListaAut w zakresie zlecania usług dostępnych w Serwisie. 5. Rejestracja wymaga podania ważnego adresu e-mail. Ogłoszeniodawca może wybrać własne hasło, które powinien zapamiętać oraz traktować jako informację poufną, nieudostępnianą osobom trzecim. 6. Ogłoszeniodawca może zarejestrować się w serwisie tylko raz. Równoczesna rejestracja więcej niż jednego konta jest zabroniona. Konto nie może być też przeniesione na osoby trzecie. 7. ListaAut zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, które jest nieaktywne przez okres minimum 24 miesięcy. VI. REKLAMACJE 1. W przypadku zmiany treści ogłoszenia niezgodnej z intencją Ogłoszeniodawcy lub usunięcia ogłoszenia, Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do reklamacji. 2. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, właściciel Serwisu po wyjaśnieniu kwestii spornych z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest do usunięcia wad w ogłoszeniu i zaprezentowania go w uzgodnionej treści lub, w ramach rekompensaty, do zwrotu kwoty zapłaconej za ogłoszenie. Wartość rekompensaty nie może przekroczyć ceny ogłoszenia. 3. Reklamacje dotyczące zamieszczonej oferty można składać mailowo na adres biuro@gieldaaut.com 4. Reklamacje przyjmowane są w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. 5. Jeśli ogłoszenie nie pojawia się w Serwisie z powodów niezależnych od właściciela serwisu, ten nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy.

Polityka prywatności i pliki cookies ZGODZIŁEŚ(-AŚ) SIĘ na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na profilowanie, w celach marketingowych przez LISTAAUT. I. KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE Co się zmienia? Od 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych jest RODO, czyli: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z powyższym firma LISTAAUT z siedzibą w Poznań ul. Gostyńska 87 , 60103 będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usług, tj. do prowadzenia internetowego serwisu ogłoszeniowego, za Państwa zgodą oraz w uzasadnionym interesie administratora danych. Kto jest odpowiedzialny za gromadzone dane? Administratorem danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (adres: contact@gielkdaaut.com) lub pocztą tradycyjną kierowaną na adres: LISTAAUT ul. 3 Maja 22c/22 Katowice 40-096. Jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy? Gromadzimy dane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wyłącznie za Państwa zgodą na ich gromadzenie w celu realizacji zamówionych przez Państwa usług oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (pomiary statystyczne, wykrywanie nadużyć). Część danych, takie jak Państwa adres IP, rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego przesyłane są automatycznie podczas każdego połączenia z naszymi serwerami. O zakresie danych jakie przetwarzamy decydujecie Państwo sami i w każdej chwili zakres ten możecie zmienić korzystając z przygotowanych formularzy lub poprzez kontakt mailowy. Nasz serwis korzysta również z plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu, są używane w celach statystycznych i reklamowych, a jeśli wyrażą Państwo osobną zgodę, mogą być używane do profilowania w celu marketingowym przez nas. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z przepisami prawa. Dane przetwarzane są również na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych. O czym Państwo decydujecie w zakresie gromadzonych danych osobowych? Dla Państwa wygody stworzyliśmy odpowiednie mechanizmy pozwalające na:  dostęp do zgromadzonych danych,  modyfikację zgromadzonych danych,  usunięcie zgromadzonych danych,  ograniczenie przetwarzania danych. Zgodnie z nowymi przepisami możecie Państwo także:  wnieść sprzeciw do zakresu przetwarzanych danych osobowych,  przenieść dane do innych podmiotów,  wnieść skargę do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się drogą mailową kontakt@listaaut.pl Dane jakie pozyskujemy przetwarzane są wyłącznie przez LISTAAUT. Profilowanie Państwa danych jest możliwe tylko w przypadku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody. Pozyskane dane mogą zostać udostępnione także instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Dane osobowe przechowywane są 3 lata od ostatniej aktywności w serwisie chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Okres ten jest liczony od 1 stycznia roku następującego po roku ostatniej aktywności. Jak chronimy swoje Twoje dane? Wszystkie połączenia z naszym serwisem są realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Zebrane dane gromadzone są na dyskach szyfrowanych skąd regularnie je archiwizujemy w formie zaszyfrowanej. Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań aby dane były bezpieczne, nie zostały przypadkowo utracone, nie padły ofiarą nieuprawnionego dostępu do nich osób trzecich. II. PLIKI COOKIES Serwis - serwis internetowy www.listaaut.pl Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;  "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;  "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;  "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.